Velkoobchodní obchodní podmínky

HARV shop s.r.o.
Na Nábřeží 231/6 73601, Havířov

IČ 05365996

dále jen "prodávající"

I. Sortiment

Kompletní sortiment prodávaného zboží včetně popisu a vlastností je uveden na webové stránce www.harv.cz 

II. Objednávky

Objednávky je možné uskutečnit po schválení uživatelského účtu prodávajícím nebo písemnou formou a to e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku po předchozím vyrozumění kupujícího stornovat v celém rozsahu, bez náhrady, a to zejména z důvodu nedodání zboží výrobcem. Na zakázkovou výrobu z plošných materiálů si firma vyhrazuje právo sdělit pouze orientační termín realizace s následným upřesněním podle aktuálních podmínek ve výrobně. 

III. Doprava zboží

Doba dodání závisí na aktuální dostupnosti zboží. Dobu dodání lze zjistit dotazem u prodávajícího. Zboží je zasíláno prostřednictvím dopravce PPL, GLS nebo Toptrans, v případě plošného materiálu také soukromými lokálními dopravci.

Kupující je povinen si zboží zkontrolovat neprodleně po převzetí, zda je nepoškozené zejména jeho obsah uvnitř balení a také jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen tuto skutečnost prodávajícímu oznámit nejpozději následující pracovní den. 

V případě zjištění vzniku škody na dodávce je nutné sepsat tuto skutečnost s přepravcem a to co nejdříve po zjištění nejpozději do druhého pracovního dne po převzetí. V případě, že dojde k odmítnutí možnosti zkontrolovat zásilku před řidičem, není kupující povinen zásilku od přepravce přebrat.

Nedojde-li k vykrytí celé objednávky najednou, zbývající část zboží bude zaslána v nejbližším možném termínu. 

Na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží jeho převzetím nebo okamžikem, kdy je kupujícímu umožněno se zbožím nakládat. Po převzetí zboží zákazníkem od přepravce, nebude brán zřetel na reklamace z důvodu povrchového poškození. HARV shop s.r.o. neručí za poškození zboží v průběhu jeho přepravy. Z tohoto důvodu je nutné případné poškození ihned zdokumentovat s přepravcem a následně neprodleně písemně informovat prodávajícího.

IV. Ceny, splatnosti

Ceny jsou uvedeny v platném ceníku firmy HARV shop s.r.o. Na tyto ceny lze stanovit slevy na základě objednávky nebo dle objemu odběru, po domluvě s prodávajícím. Způsoby úhrady zboží jsou uvedeny při vytváření objednávky v nákupním košíku.

V případně zjevné chyby v ceně zboží může být objednávka dodavatelem stornována. Zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s prodávajícím. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

V. Odstoupení od smlouvy

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny. U zboží upraveného na míru bude účtování celá částka za zboží či službu. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 3 týdny.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, které bylo dodáno řádně a bez vad.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

VI. Záruka, reklamace

Záruka na zboží je stanovena na 24 měsíců dle zákonné lhůty. 

Vrácení zboží např. z důvodu povrchového poškození, zjevných výrobních vad a poškození musí být provedeno v bezpečném obalu, zboží se vzájemně nedotýkalo, bylo proložené a zabezpečené proti dalšímu poškození.

Zjistí-li příjemce zásilky její zjevnou porušenost nebo neúplnost, je povinen učinit zápis do zasílatelského příkazu a požádat přepravce nejpozději při převzetí zásilky o sepsání Zápisu o škodě. Poškozená zásilka nebo její část může být v případě uplatnění celé její hodnoty reklamujícím likvidována (příp. použita) až po ukončení reklamace nebo na základě udělení souhlasu povinným. V opačném případě nelze oprávněným uplatnit škodu na zásilce ve výši její hodnoty v době přepravy.

Odpovědnost za ztrátu nebo poškození zásilky anebo za překročení dodací lhůty má ta právnická osoba, se kterou odesílatel – příkazce uzavřel zasílatelskou smlouvu, nebo podal zasílatelský příkaz a zásilku k přepravě.

Právo na náhradu škody musí oprávněný uplatnit písemně do šesti měsíců od dodání zásilky příjemci. Pokud k vydání zboží nedošlo, pak do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě, jinak toto právo zanikne.

Účinnost od 1.ledna 2021